Nyhetsbrev

Nedan finns ett arkiv över tidigare nyhetsbrev. Observera att tillfälliga erbjudanden, som kan förekomma i vissa nyhetsbrev, endast gäller vid utskickstillfället. Du har möjlighet att sortera nyhetsbreven i datumordning, per område, eller ämne. Det går också bra att använda sökrutan för att sortera efter innehåll.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev!

I våra nyhetsbrev kan du läsa om nyheter, erbjudanden och intressanta applikationer.

DatumOmrådeÄmneInnehåll
2019-11-19PhysiologyImproved facial EMG with Smart AmplifiersBiopac's new Smart Amplifiers moves the amplifier closer to the sensor / electrodes and are compatible with the same short cables and sensors used for the BioNomadix system. All biopotentials and most sensor signals are available in the Smart Amplifier version. We here explain the advantages and compare with the alternatives..
2019-11-19FysiologiBättre ansikts-EMG med Smart AmplifiersBiopacs nya Smart Amplifier flyttar förstärkaren närmare sensorn / elektroderna och är kompatibel med samma korta kablar och givare som används till BioNomadix-systemet. Alla biopotentialer och de flesta givarsignaler går att få i Smart Amplifier-version. Vi förklarar här fördelarna och jämför med alternativen..
2019-05-21FysiologiEKG signal med sinus-rytm - Har vi en bra signal?Är man kardiolog har man självklart all nödvändig förståelse, men för alla de som mäter EKG inom ramen för tillämpningar som t.ex psykofysiologi ger vi här en kort beskrivning. Syftet är att man ska kunna svara på grundläggande frågor: Har vi en normal sinusrytm? Ska ett EKG se ut såhär? Kan vi lita på dessa data i vår analys? Utan denna kontroll, kan man i värsta fall dra felaktiga slutsatser..
2019-05-21PhysiologyECG signal with sinus rhythm - Do we have a good signal?A cardiologist obviously have all the necessary understanding, but for all those who measure ECG within applications such as psychophysiology, we offer a brief description. The purpose is to be able to answer basic questions: Do we have a normal sinus rhythm? Should an ECG look like this? Can we rely on these data in our analysis? Without this control, in the worst case, one can draw incorrect conclusions..
2019-05-20Fysik & mekanikTrettiofem års expertis inom signalkonditioneringVår leverantör Dataforth har arbetat med signalkonditionerings-moduler i 35 år och står både för hög mätnoggrannhet och 6σ tillförlitlighet! Deras moduler är vad som finns mellan givaren och A/D-omvandlaren. När man sätter ihop ett mätsystem så är valet av just signalkonditionering ett av de absolut viktigaste delmomenten. Det avgör noggrannheten samt skyddar även A/D-omvandlaren från skadliga elektriska störningar..
2019-03-18FysiologiNy icke invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare för MRIKontinuerlig blodtrycksmätning är inte bara viktigt som rutinövervakning under operationer och andra kritiska medicinska tillstånd inom vården. Det är även mycket intressant för många psykofysiologiska forskningsstudier eftersom blodtrycket regleras av stress, och därför ger mer information som komplement till andra mått som puls, andning, HRV och hudkonduktansmått. Men att mäta kontinuerligt blodtryck i alla dessa sammanhang har praktiska och tekniska utmaningar..
2019-03-18PhysiologyNew non invasive continuous blood pressure for MRIContinuous blood pressure monitoring is important not only as routine during surgery and other critical medical conditions in health care but also very interesting for many psychophysiological research studies because blood pressure is regulated by stress and therefore provides more information as a complement to other measures such as pulse, respiratory, HRV and skin conductance measures. But measuring continuous blood pressure in all these contexts has practical and technical challenges..
2019-03-12Fysik & mekanikUtmana oss på mässan med dina telemetribehovJoR AB har över 30 års erfarenhet av att leverera mättekniska lösningar till nordisk forskning och produktutveckling. I vår monter har vi ur vårt breda sortiment valt att lyfta fram trådlösa mätsystem från Telemetrie Elektronik (Datatel), samt töjningsgivare och mätloggrar från Kyowa. Passa på att träffa representant från Datatel som kommer finnas på plats i vår monter..
2019-02-19Fysik & mekanikKompakt och uppladdningsbar vibrationsmätareMTN/VM330D är en kompakt, uppladdningsbar, bärbar handhållen vibrationsmätare som är konstruerad för att överensstämma med ISO10816-3. Den fungerar med en konstant strömaccelerometer som ger en exakt vibrationsmätning..
2019-02-18FysiologiSmärtstimulering genom värme eller kylaSmärta i sig är en upplevelse i hjärnan som är väldigt komplicerad där forskning pågår för att förstå vilka delar av hjärnan som är involverade. Smärta orsakas normalt av nervsignaler från kroppens smärtceller som detekterar hot mot vävnad (nociceptiv smärta), men ibland kan den bero på nervskador, andra komplexa processer i hjärnan, eller inflammation som kan modulera både smärtupplevelse och smärttrösklar..
2019-02-18PhysiologyPain from heat or cold nociceptorsPain is an experience in the brain that is very complicated and where research is ongoing to understand which parts of the brain are involved. Pain is normally caused by nerve signals from the body's pain neurons that detect threats to tissue (nociceptive pain) but sometimes it can be due to nerve damage or other complex processes in the brain or inflammation that can modulate pain experience and thresholds..
2018-12-18FysiologiFunktionell hjärnavbildningHjärnan består av av ett komplext nätverk av kommunicerande nervceller. Hjärnaktivitet är nervceller som kommunicerar med andra nervceller genom elektriska impulser via nervtrådar (modulerat av kemiska synapser). Hjärnceller behöver precis som kroppens alla andra celler tillförsel av glukos och syre via blodet för att kunna fungera. Detta innebär att det är hjärnans behov som reglerar blodflödet i hjärnan. Om ett område aktiveras så kommer regulatoriska mekanismer se till att blodflödet prioriteras till detta område..
2018-12-18PhysiologyFunctional brain imagingThe brain consists of a complex network of communicating neurons. Brain activity is nerve cells that communicate with other nerve cells through electrical impulses via nerve fibers (modulated by chemical synapses). Brain cells just like all other cells of the body need the supply of glucose and oxygen through the blood to function. This means that it is the brain's needs that regulate blood flow in the brain. If an area is activated, regulatory mechanisms will ensure that blood flow is given priority to this area..
2018-12-17Fysik & mekanikMätsystem med kraftfull processordel för realtidsberäkningarEDX-200A är uppbyggt med förstärkarmoduler, som kan användas tillsammans med en mängd olika typer av givare. Du kan ansluta bl.a. töjningsgivare, termoelement, accelerometrar och CAN-signaler. Ett större antal mätsystem kan också kopplas samman med en LAN-kabel.
2018-11-20Fysik & mekanikSkräddarsydda telemetrisystem färdiga att använda för din unika applikationMånga gånger önskar man att få information från en mekanisk del som är i rörelse. Det kan vara uppgifter om mekaniska spänningar, vibrationer, temperatur, påkänningar och liknande. I en del fall sitter den rörliga delen inbyggd i någon form av hölje. Ett exempel på detta är att man önskar sig information från kugghjul inne i en bils växellåda, eller vilken temperatur man har på toppen av en kolv inne i en motor under körning. Detta är exempel på där vi tillsammans med kunden utfört olika projekt - flexibelt, skräddarsytt och innovativt..
2018-11-19PhysiologyMeasure metabolic rate and respiratory ratioThe human body and its organs needs energy for maintenance of homeostasis and to do mechanical work during physical activity. Except for heat that are needed to regulate body temperature, the common biochemical free energy currency to drive all other activity is ATP, a molecule that is used to store and drive other biochemical reactions..
2018-11-19FysiologiMäta ämnesomsättning och respiratorisk kvotMänniskokroppen och dess organ behöver energi för underhåll av homeostas och mekaniskt arbete under fysisk aktivitet. Förutom värme som behövs för att reglera kroppstemperaturen är den gemensamma biokemiska energivalutan för att driva all annan aktivitet ATP, en molekyl som används för att lagra och driva andra biokemiska reaktitioner..
2018-09-21Fysik & mekanikPositionsgivare av linjär lägesavkännande teknikAkronymet LVIT står för linjär variabel induktansomvandlare. Eftersom LVIT-givarna är induktiva, är de också kontakfrria enheter utan friktionsproblem eller rörliga delar som kan slitas ut. Som vanligt för induktiva sensorer uppvisar de enastående repeterbarhet, med upplösningen endast begränsad av den elektronik som används tillsammans med dem..
2018-08-16Fysik & mekanikKompakt mätsystem för mät- och styrapplikationerSLX300, för mät- och styrapplikationer, är ett kompakt, robust och pålitligt mätsystem. SLX300 bygger på beprövad pålitlighet med 5B moduler och miniatyrmoduler 8B som är isolerade signalkonditioneringsmoduler. Dessa ger en kompakt och ekonomiskt fördelaktig lösning för stora, robusta industriella applikationer..
2018-08-14FysiologiVälja mätsystem kablar vs trådlöstIdag är trådlösa fysiologiska system oftast förstahandsvalet och det vi normalt sett rekommenderar till nya forskningssystem för människor, såvida man inte har någon specifik teknisk anledning till att föredra ett trådbundet system. Detta pga de generella fördelar det trådlösa systemet har genom att göra mätsituationen lite mer naturlig för försökspersonen. Kom ihåg att det även går utmärkt att kombinera trådade system med trådlösa parametrar med syftet att, om inte helt eliminera kablarna, iallafall minska mängden kablar som går mellan försöksperson och mätsystem..
2018-08-14PhysiologyChoosing measurement system wired vs wirelessToday, the wireless physiological measurement system is usually the first choice and what we recommend for new research systems, unless there is a specific technical reason for preferring a wired system. The overall benefits the wireless system has is by making the measurement situation a bit more natural for the subject as well as reducing cable lenght. Remember, it is also great to combine wired systems with wireless parameters, with the aim of reducing the amount of cables between the subject and the measurement system, if it's not possible to completely eliminate the cables..
2018-04-17FysiologiFysiologiska forskningssystem på elektronikmässan S.E.E.Vi visar bland annat fysiologiska forskningssystem på elektronikmässan S.E.E..
2018-04-16PhysiologyPhysiological Research Systems at the see fairWe show BIOPACs physiological research systems at S.E.E..
2018-03-14Fysik & mekanikInnovativ bullerdosimeter för komplexa arbetsmönsterBullerdosimetrar är avgörande för bullerövervakning i dagens moderna arbetsmiljö, med mobila arbetstagare och varierande bullerexponering. De kan ge värdefull information, med hjälp av den loggade tidshistorikdata, om när och var majoriteten av bullerexponeringen har ägt rum. Detta möjliggör genomförandet av bullerkontroll på rätt ställe, vilket givetvis är det sanna slutmålet när man utför någon bullerundersökning..
2018-02-05FysiologiAcqKnowledge tools EEG kaos under sömnbristAcqKnowledge 5 har ett stort bibliotek av analysrutiner för många olika intressanta applikationer som BIOPAC lagt till under åren. Många användare är inte medvetna om alla funktioner som finns. Antingen samlar du bara in data och letar inte i alla menyer. Eller så kanske du har en gammal version av programmet som saknar vissa funktioner. Istället för att berätta om allt man kan göra, så har vi valt ut ett spännande exempel som vi vill dela med oss..
2018-02-05PhysiologyAcqKnowledge tools Sleep deprivation and EEG chaosAcqKnowledge 5 has a large library of analysis routines for many different interesting applications that BIOPAC has added over the years. Many users are not aware of all the features available. Maybe you simply collect data and do not search in all menus? Or maybe you have an old version of the program that lacks some features? Instead of telling you about everything you can do, we have chosen an exciting example that we want to share with you..
2017-11-30Fysik & mekanikNy familj töjningsgivare med bättre långtidsstabilitetTöjningsgivarfamiljen KFGS har förbättrade egenskaper. Den nya givarfamiljen, jämfört med tidigare KFG-givaren, har ett nytt tillverkningsförfarande. Ledningsmönstret på töjningsgivaren har förbättrats tillsammans med ändrat monteringsförfarande av själva givarelementet på en hartsbasskiva. Skivan har också täckts med harts på elementets översida och detta ger följande fördelar..
2017-10-24PhysiologyUnderstand artifacts in physiological data with videoOnce data acquisition is complete, an important step before calculating your physiological scores, is to inspect and handle artifacts in the signal that would otherwise improperly affect the physiological measures. There are different types of artifacts. Technical issues such as noise, electrode problems etc and physiological artifacts that are due to actual responses, but originating from things not part of the experimental paradigm..
2017-10-24FysiologiFörstå avvikelser i fysiologiska data med hjälp av videoNär man avslutat sina mätningar, så är ett viktig steg innan man börjar utföra beräkningar på mätdata, att inspektera och hantera artefakter i signalen som annars felaktigt påverkar de fysiologiska måtten. Det finns olika typer av artefakter: dels mättekniska artefakter som brus, elektrodglapp etc, dels fysiologiska artefakter som inte är mätfel utan beror på faktiska responser, men som inte alls har med det experimentella paradigmet att göra..
2017-10-17Fysik & mekanikWeb-baserad datalogger för anslutning till internetWebDAQ finns i 2 modeller: WebDAQ 316 och WebDAQ 504. Enheterna kan användas i nätverk eller som fristående. För båda gäller 3 GB internt minne och data kan också lagras på SD minneskort och USB Flash enhet. Strömförsörjning är 9 Volt DC från 230 VAC adapter som ingår i leveransen..
2017-09-25Fysik & mekanikIndustridatorer till kampanjprisKampanjpris på industridatorer. Se utskick. Erbjudandet gäller under begränsad period.
2017-08-15FysiologiBlodtrycks-regleringen och intressanta indexDet regulatoriska systemet har flera komplexa samverkande delar och därför finns det också många intressanta markörer man kan räkna ut från blodtrycksmätningar, gärna korrelerat med EKG. Dessa ger information både om kroppens medicinska och psykofysiolgiska tillstånd (stress). Därför kan det vara mycket värdefullt inom flera applikationsområden att analysera blodtrycket..
2017-08-15PhysiologyBlood pressure control and interesting indexesThe regulatory system has several complex interacting parts and therefore, there are also many interesting markers that can be obtained from blood pressure measurements, preferably correlated with ECG. These provide information about both the body's medical and psychophysiological conditions (stress). This is why it can be very valuable in many applications to obtain and analyze blood pressure data..
2017-08-09Fysik & mekanikSignal-konditionering - Stort utbud modulerFörstärkarmoduler är det idealiska och mest flexibla sättet att konditionera dina givare när ditt mätsystem inte har inbyggd konditionering. En annan mycket viktig funktion hos de flesta förstärkarmoduler är att ge isolering mellan givare och mätsystem..
2017-07-02Fysik & mekanikVibrationsgivare i rostfritt stål som mäter i tre riktningarVibrationsgivaren MTN/1330 mäter vibrationer i tre riktningar (X,Y,Z). Höljet är av rostfritt stål, vilket gör att den blir extra tålig och uppfyller IP66. Givaren, som tillverkas av Monitran, är tänkt för applikationer inom rymd, fordon samt forskning och utveckling..
2017-06-20FysiologiBiopac Student Lab Rankad nr 1 av HAPSDe flesta universitetsutbildningar inom biologi, farmakologi, fysiologi och psykologi innehåller obligatoriska kurslaborationer som innebär att man gör mätningar på människor, djur eller vävnad. I många fall är det klassiska experiment, men likväl så måste det förberedas anpassade instruktioner och mallar för både teknisk mätapparatur och analys/rapport..
2017-06-20PhysiologyBiopac Student Lab Ranked no 1 by HAPSMost university educations in biology, pharmacology, fysiology and psychology contains mandatory lab classes. This means that the students gets to make real measurements on humans, animals or even tissue, and learn howto interpret the acquired signals in terms of physiological responses. Often the experiments are classical experiments but even so the laborations needs to be prepared with step by step instructions adapted for the measurement equipment used, templates for the reports etc..
2017-06-15Fysik & mekanikPrisvärd multifunktions-enhet som klarar 100 kHzSerien USB-230 är en av Measurement Computings prisvärda och kompakta multifunktionsenheter som ansluts till datorn via USB. Detta är enheten för dig som vill ha väldigt hög funktionalitet i ett litet prisvärt format..
2017-05-23Fysik & mekanikNoggrann batteridriven 4-kanalig datalogger för termoelementUSB-5104 är en av Measurement Computings mycket prisvärda datainsamlingsprodukter med loggerfunktion. Idealisk när man behöver logga flera temperaturer. Fristående logger med 4MB minne och inbyggd LCD-display..
2017-04-26Fysik & mekanikMäta mekanisk töjning upp till 950 graderMekaniska konstruktioner som utsätts för kraftiga belastningar, eller upprepade mindre mekaniska belastningar, riskerar att gå sönder med tiden. Produktdesign är alltid en balans mellan t.ex. vikt/kostnad och produktsäkerhet/livslängd på konstruktionen. Då vill man ofta i produktutvecklingsfasen eller vid förebyggande övervakning mäta de töjningar och spänningar man har. Anledningen är att man vill verifiera att det stämmer med konstruktionsberäkningarna, samt även verifiera att de faktiska dynamiska lastfall konstruktionen utsätts för vid användande hos slutkund, stämmer med de antaganden man gjort..
2017-04-06PhysiologyMeasure brain activity with EEGWhy measure brain activity? The brain coordinates the regulatory system of the body and is the centre for memories, emotions and decisionmaking, and encodes our behaviour relative to our environment. Thus there are a range of applications from pathology to research about emotions, decisionmaking, memory processing and sleep where you are interested in brain activity, and you often want to correlate this with other psychophysiological parameters..
2017-04-06FysiologiAtt mäta hjärnaktivitet med EEGVarför mäta hjärnaktivitet? Hjärnan koordinerar hela kroppens reglersystem samt är centrum för minnen, känslor och beslutsprocesser och kodar vårt beteende i förhållande till vår omgivning. Därför vill man mäta hjärnaktivitet inom många områden: från patologi till forskning kring hjärnans besluts- och minnesprocesser, sömn med mera..
2017-03-27FysiologiEKG andning och acceleration med bärbara mätsystemBärbara fysiologiska mätsystem för mätning under fysiska aktiviteter..
2017-03-15Fysik & mekanikMätning av vibrations-exponering på hand och armRunt om i landet ser man nu en trend att allt fler söker vård för vibrationsskador och så kallade vita händer. Skadorna blir allt vanligare bland yngre. Vibrationsmätaren HAVex har utformats med tanke på exponeringsmätningar på hand och arm. En enkel lättanvänd mätare som mäter nivåerna på vibrationer som överförs till handen från elverktyg, fordon, maskinkontroller och andra vibrationskällor..
2017-02-28PhysiologyAnalysing working memory with fNIRs in 8 minutesWatch this 8 minute video to get a quick and right to the point overview of how the workflow in fNIRSOFT Professional Edition looks like when analysing data from an authentic n-Back working memory test..
2017-02-28FysiologiAnalysera arbetsminnet med fNIRs på 8 minuterSe denna 8 minuters video för en inblick i hur arbetsflödet ser ut för att analysera autentiska mätdata i fNIRSOFT Professional Edition, från en testserie med n-back test av arbetsminnet..
2017-02-21Fysik & mekanikUtrustning för telemetri-mätningar i besvärliga miljöerVi beskriver ett exempel på mätning av vridmoment på roterande axel (drivaxel eller motoraxel)..
2017-01-18FysiologiHomeostatiska fluktuationer indexerar parasympatikusMänniskokroppens homeostas är inte statisk, utan snarare en dynamisk jämvikt. I denna dynamik samverkar hjärt-kärlsystem, hormonsystem, afferenta och efferenta nerver med hjärnan. Vid den dynamiska jämvikten finns ofta karaktäristiska små variationer på olika tidsskalor som kodar information om olika delar av kroppen. Dessa kan i vissa fall användas som markörer för status på de olika regulatoriska delarna - variabler som annars är svårt att göra direktmätningar på..
2017-01-18PhysiologyHomeostatic fluctuations indexes parasympathetic toneThe homeostasis of the human body is not a static equilibrium but a dynamical one. In this dynamics, the cardiovascular system, hormone systems, afferent and efferent nerves coordinate with the brain, to maintain balance. In this balancing act there are often small but characteristic variations at different time scales that indirectly encode information about different parts and states of the body. In some cases you can use variability patterns as markers for different regulatory parts of the body that are otherwise very hard to measure directly..