Integritetspolicy

Vår policy för personuppgiftsbehandling

Avtal mellan dig och JoR AB, ditt samtycke eller vårt berättigade intresse ligger som grund till vår hantering av dina personuppgifter. Vi kan behandla personuppgifter som du har gett direkt till oss och/eller i samband med beställningar av produkter i vårt sortiment.

Ansvarig för behandling av personuppgifter är JoR AB (organisationsnummer 556278-5724), Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.

Vi sparar dina uppgifter den tid som tillåts enligt tillämplig lag. Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd”, dvs. att bli borttagen från våra register, genom att kontakta oss »

Dina uppgifter överförs till tredje part endast då detta är oundvikligt; till speditör i samband med leverans, eller till vår leverantör vid diskussion i pågående ärende.

Förändringar av vår policy för behandling av personuppgifter förmedlas via vår webbplats och vid behov via e-post.

GDPR, General Data Protection Regulation, är en dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018, och ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen PuL.

För mer information om GDPR, vänligen se Datainspektionen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Our policy for personal data processing

The agreement between you and JoR AB, your consent or our legitimate interest are the reasons as a basis for our processing of your personal data. We can process personal data that you have given to us directly and/or in regard to an order placed on products from our assortment.

Liable for the processing of personal data is JoR AB (registered number 556278-5724), Rubanksgatan 4, 74171 Knivsta.

We save your personal data for the time period allowed by the applicable law. Some data can be kept longer due to other legal demands, such as the Swedish Accounting Act.

All data are saved securely and never longer than necessary. You always have the right to “be forgotten”, that is to say to be erased from our registers simply by contacting us »

Your data is only transferred to a third party when this is inevitable; as to forwarding agents when delivering of packages, or as to our suppliers in discussing current cases.

Changes in our policy for personal data processing are communicated on our website and when needed via e-mail.

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a EU data protection law that was introduced the 25th of May 2018, replacing the former Swedish law concerning personal data, Personuppgiftlagen, PuL.

For more information, please consult the Swedish Data Protection Authority:
https://www.datainspektionen.se/in-english/